گروه بین المللی هرمس

خانه نظارت و مدیریت پروژه

نظارت و مدیریت پروژه

امروزه مدیریت پروژه در پروژه های عمرانی، بخش گسترده ای از بودجه های دولتی و خصوصی را شامل می شود . گروه بین المللی هرمس در اجرای فعالیت ها به منظور رسیدن به نیل نهایی پروژه، در ایجاد این هماهنگی، الزاماً محدودیت های زمانی، بودجه، نیروی انسانی، تجهیزات مواد و سایر منابع و امکانات، همچنین محدودیت های مربوط به کیفیت کارهای قابل اجرا، روش های اجرای آنها، قوانین و مقررات حاکم بر محیط و بسیاری از محدودیت های دیگر که به نوعی با فازهای مختلف پروژه ارتباط خواهند داشت مورد نظر قرار می دهند . این گروه توانسته است با برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری ، کنترل ، نیروهای کارآمد و متخصص با دانش فنی روز مسائلی نظیر تخصیص و تسطیح منابع هزینه، نیروی انسانی و تجهیزات، موازنه زمان و هزینه را قابل حل نماید تا هزینه های پروژه با حداقل، با بهترین کیفیت و کمترین زمان ممکن، به دست کارفرمایان بخش خصوصی و دولتی رساند.
هدف از تدوین نظارت و مدیریت پروژه در گروه هرمس روش اجرایی تشریح چگونگی برنامه ریزی انجام پروژه از جمله نحوه شناسایی، تعیین و تدوین وابستگی و ارتباطات بین فعالیتها، برآورد مدت زمان فعالیتها، تخصیص منابع، تهیه برنامه زمانبندی و نهایتا” کنترلهای مورد نیاز برای پروژه های مختلف گروه بین المللی هرمس می باشد و بی شک توانسته است گامی بزرگ در تعدیل هزینه و زمان نماید و با استفاده از تعیین ارتباطات مناسب تاخیرات در اجرای پروژه را از بین برد که این عوامل عبارتند از :

  • تعهدات کارفرما
  • تعهدات پیمانکار
  • تعهدات مهندسین مشاور
  • شرایط محیطی و جغرافیایی
  • شرایط فرهنگی و بومی حاکم بر منطقه
  • عوامل غیرقابل کنترل
project-monitoring