گروه بین المللی هرمس

خانه مراحل خدمات سرمایه گذاری خارجی

مراحل خدمات سرمایه گذاری خارجی

گروه بین المللی هرمس با توجه به تجارب خود در بخش تامین مالی پروژه ها، در جهت نیل به موفقیت در این موضوع، مراحل انجام این سرویس را به صورت زیر شرح می دهد :

۱- گروه هرمس با توجه به تخصص نیروی کاری و حوزه های مختلف کاری مورد تمرکز خود، فعالیت هایش را انجام می دهد.
۲- برای اینکه مراحل جذب سرمایه گذاری به درستی انجام شود ، گروه هرمس اطلاعات پروژه اعم از خلاصه اطلاعات، اطلاعات مالی پروژه ، طرح توجیهی ، مدارک و مجوزات مورد نیاز پروژه را در ابتدا بررسی می کند و در صورت لزوم در جهت تکمیل آن به صاحبان طرح کمک می کند.
۳- با توجه به اینکه راهکار های بسیاری جهت تامین سرمایه پروژه ها وجود دارد، با در نظر گرفتن نوع طرح گروه هرمس راهکار مناسب تامین سرمایه که شامل سرمایه گذاری مستقیم ، فاینانس پروژه ، یوزانس ، BOT ، BOO و غیره را برای آن طرح درنظر می گیرد.
۴- یک پروژه از قسمت های مختلفی متشکل می شود و ما از اجزای آن به خوبی مطلع هستیم . برای جذب سرمایه گذاری برای یک پروژه ما به صاحبان طرح کمک می کنم تا آنها را تکمیل تا برای ارائه به سرمایه گذاران مورد قبول گردد.
۵- با توجه به روابط گسترده بین المللی گروه هرمس و دسترسی به شبکه ای وسیع از انواع سرمایه گذاران و تامین کننده های مالی ، طرح را برای آنها تشریح و به آنها در جهت تفهیم و درک آن کمک میکنیم.
۶- همکاری صاحبان طرح ، سرمایه گذاران و تامین کننده های مالی در قالب های خاص خود قرار میگیرند . ما در جهت ترفیع نقطه نظرات طرفین راهکارهای مناسب را ارائه میکنیم و به موفقیت آن کمک می کنیم.
۷- انعقاد قرارداد میان صاحبان پروژه و سرمایه گذاران از طریق بخش حقوقی ما و با در نظر گرفتن تمامی شرایط و منافع طرفین انجام می شود تا ماموریت خود را در این بخش به طور کامل به پایان رسانده باشیم.