گروه بین المللی هرمس

خانه تامین منابع مالی

تامین منابع مالی

گروه هرمس به عنوان شاخه عملیاتی تأمین منابع مالی شرکت ها، قادر است از آغاز تا پایان فرایند تأمین منابع مالی، پل ارتباطی کارفرما با منابع مالی داخلی و بین المللی باشد. این خدمات شامل تهیه اخذ رتبه اعتباری از مؤسسات بین المللی رتبه سنجی،آماده سازی اطلاعات مقدماتی پروژه (Project Profile) ، کتابچه اطلاعاتی پروژه (Information Memorandum) ،تهیه برنامه کسب وکار (Bankable Business Plan ) ، طرح توجیهی ( Feasibility Study ) مطابق استانداردهای بین المللی وقابل قبول توسط بانک ها و مؤسسات مالی بین المللی (Bankable) ، تهیه نمودارها و جداول جریان نقدینگی پرداخت و بازپرداخت(Payment & Repayment Cash-Flow) ، تنظیم سرفصل گزارش زیست محیطی پروژه، تنظیم متن شرایط کلی قرارداد تأمین اعتبار (Terms of Finance) ، تفاهم نامه اولیه قبل از انعقاد قرارداد تأمین مالی که در آن چارچوب و کلیات شرایط تأمین اعتبار ونوع ضمانت و غیره تعریف شده است، تنظیم قرارداد تأمین اعتبار، دریافت پوشش بیمه ای از مؤسسه های ECA با همکاری بانک ها و پیمانکاران خارجی، همکاری با بانک ها و مؤسسات مالی در طراحی ساختار تأمین مالی(Financing Structure)و ساختار وثیقه گذاری (Collateral Structure) و سایر خدمات مشاوره ای مرتبط با تأمین مالی پروژه می باشد .