گروه بین المللی هرمس

خانه پیمانکاری

گروه هرمس پس از ارزیابی کارشناسانه تیم خویش، برابر ماده ۷ قانون عمومی شرایط پیمان از اشخاص حقوقی ذیصلاح مجرب دعوت به همکاری نموده، اجرا و مسئولیت موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک بر عهده آنان قرار داده است.

نمودار پیمانکاران و مهندسین مشاور

contracting